info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Bestelt u iets in onze webshop? Dan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In de algemene voorwaarden vindt u regels omtrent de levering en betaling, het retourneren van producten en aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 oktober 2017.

Download algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Darsy Books. 

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Darsy Books en een wederpartij. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Identiteit van de verkoper
Handelsnaam: Darsy Books
Vestigingsadres: Westerstraat 4, 8861 XK  Harlingen
Website: www.darsy.nl
E-mailadres: info@darsy.nl
KvK-nummer: 01176235
BTW-identificatienummer: NL108904520B01
International Bank Account Number (IBAN): NL51 TRIO 0197 9105 48

Artikel 3. Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 4. Verzendkosten
De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 2,95 per bestelling. Bestellingen vanaf € 20,00 worden gratis verzonden. Voor verzending naar het buitenland gelden de tarieven van PostNL.

Artikel 5. Levertijd
1. Indien de bestelde producten op voorraad zijn tracht Darsy Books de bestelling binnen twee werkdagen te verzenden. Voor producten die niet op voorraad zijn geldt de aangegeven levertijd plus twee werkdagen. Deze levertijden zijn indicatief; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Indien één of meer bestelde producten niet op voorraad zijn heeft Darsy Books het recht de bestelling pas te verzenden als deze compleet is. Als dit niet mogelijk is binnen tien werkdagen zal de bestelling in gedeelten worden verzonden.

Artikel 6. Verzending naar het buitenland
Darsy Books richt zich op particulieren, bedrijven en instellingen met een afleveradres in Nederland. Verzending naar het buitenland is mogelijk op aanvraag. Voor verzending naar het buitenland gelden de tarieven en overkomstduur zoals vermeld op de website van PostNL.

Artikel 7. Retourneren / Herroepingsrecht
De wederpartij heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn mag hij datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Daarbij mag het product uit de verpakking worden gehaald, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Indien de wederpartij meer heeft gedaan dan nodig was om het product te proberen dan mag Darsy Books daarvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de wederpartij, of een door de wederpartij aangewezen derde, het product in bezit heeft gekregen. Als de bestelling bestaat uit meerdere goederen met verschillende levertijden, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de wederpartij het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Darsy Books stelt op haar website een modelformulier voor herroeping beschikbaar.
Indien betaling reeds heeft plaatsgevonden zal Darsy Books het betaalde bedrag binnen twee werkdagen na ontvangst van de producten terugstorten, mits deze niet zijn beschadigd. Alleen de kosten van het terugzenden van producten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8. Overmacht
Darsy Books is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Darsy Books blijft eigenaar van alle in het kader van de overeenkomst geleverde zaken totdat de wederpartij alle betalingsverplichtingen is nagekomen.

Artikel 10. Betaling
1. De wederpartij kan een keuze maken uit de volgende betaalopties: vooraf overmaken, factuur, PayPal of iDeal.
2. Bij betaling middels een factuur dient de betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer. Voor bedrijven en instellingen geldt een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum.
3. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is zij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is dan een rente verschuldigd. In het geval van een consumentenkoop is deze rente gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Darsy Books is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Darsy Books is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
3. Darsy Books is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
4. Indien Darsy Books aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Darsy Books is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Darsy Books of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Darsy Books partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.